Skip to content

Regulamin

Salon udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość.

Korzystanie ze stanowisk wymaga akceptacji niniejszego regulaminu

Korzystanie z usług salonu

 • Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne wg. aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej.
 • Informacje na temat godzin otwarcia lokalu znajdują się na stronie internetowej.
 • Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej: www.virtualplanet.pl oraz w lokalu.
 • Zakup usługi i podpisanie regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz akceptuje jego warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.
 • W przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w symulacji, klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
 • Osoby chętne do korzystania z lokalu muszą zarezerwować stanowisko poprzez stronę internetową, telefonicznie, przez wiadomość na Facebooku lub osobiście.
 • Skorzystanie z usług Virtual Planet bez wcześniejszej rezerwacji, możliwe jest tylko jeżeli w momencie wejścia do sali znajdują się wolne stanowiska, na które nie zgłoszono rezerwacji.
 • Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 5 minut, po upływie tego czasu z usługi korzysta następna osoba. Zalecamy również zgłoszenie się 10 minut przed wyznaczonym czasem, aby w 100% dopasować stanowisko do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik lokalu. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika lokalu.
 • Każdy klient ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.
 • Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.
 •  Klientom z wadą wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w soczewkach kontaktowych. Niewielka wada wzroku nie wywołuje dyskomfortu podczas użytkowania gogli VR.
 • Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby posymulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w rozdziale Zdrowie i Bezpieczeństwo Użytkowników niniejszego regulaminu.
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika lokalu.
 • Virtual Planet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.
 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy składać mailowo na adres: gdansk@virtualplanet.pl.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lokalu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracownika lokalu.
 • Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. W części stanowisk, gdzie odbywają się sesje VR, zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.
 • W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.
 • Virtual Planet nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające. Za dzieci poniżej 13-tego roku życia przebywające na terenie Salonu odpowiadają ich opiekunowie.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren lokalu.

 

 • Zasady zwrotu rezerwacji:

  a) Zwrot kwoty za opłaconą rezerwację możliwy jest w przypadku nieodbycia się sesji VR z przyczyn leżących po stronie Virtual Planet.

  b) Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  c) Oprócz sytuacji opisanej w pkt.  a),  Virtual Planet dopuszcza jednak zwrot kwoty w przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w sesji VR, na którą dokonał rezerwacji. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w sesji VR Klient może skorzystać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanej sesji. Po tym czasie zwrot nie jest możliwy.

  d) Celem otrzymania zwrotu należy:
  • zgłosić się do siedziby Salonu osobiście, mailowo lub telefonicznie oraz
  • podać pracownikowi numer i datę Płatności, która podlega zwrotowi.

  e) Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.

Wiek użytkowników

 • Z usług salonu mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.
 • Młodzież i osoby dorosłe mające ukończone 16 lat korzystają z usług Virtual Planet na własną odpowiedzialność.
 • Młodzież, która nie ukończyła 16 roku życia, może korzystać z usług salonu wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 • Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko i wyłącznie w obecności opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich upoważnionych do opieki nad dzieckiem.

Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

 • Osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.

Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk symulacyjnych w Virtual Planet:

 • drgawki: Przed symulacją zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji.
 • Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
 • Korzystanie przez dzieci poniżej 13 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego.

Ogólne wskazówki i środki ostrożności

 • Stanowisko symulacyjne stwarza środowisko wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i uniemożliwia obserwacje własnego otoczenia.
 • Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, a obraz jest pojedynczy i czysty.
 • Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Na początku ogranicz korzystanie do kilku minut. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajaniem się. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.
 • Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, czy choroby. Korzystanie w złym stanie fizycznym lub psychicznym może nasilić objawy.
 • Zaleca się kilkuminutowe przerwy co 30 minut seansu. Należy pamiętać, że jest to indywidualna kwestia, niektórzy użytkownicy, mogą potrzebować częstszych przerw.
 • Nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
 • Jeśli odczujesz jakiekolwiek objawy dyskomfortu, niezwłocznie przerwij seans i poinformuj o tym pracownika lokalu!
 • Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 • Objawy choroby posymulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji.
 • W przypadku choroby posymulacyjnej, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.)do momentu ustania objawów.
 • Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.
 • Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.
 • W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.
 • Granie w gry wideo może spowodować kontuzje mięśni, stawów lub skóry. Jeżeli doznasz kontuzji podczas gry lub poczujesz takie objawy jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność należy zaprzestać korzystania i odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy udać się na wizytę lekarską.